Hãy chọn gói thích hợp

Dùng thử 30 ngày

PBX-10

Hỗ trợ 10 máy nhánh
- Tích hợp 1900/1800, cố định
- Miễn phí lắp đặt

PBX-15

Hỗ trợ 15 máy nhánh
- Tích hợp 1900/1800, cố định
- Miễn phí lắp đặt

PBX-20

Hỗ trợ 20 máy nhánh
- Tích hợp 1900/1800, cố định
- Miễn phí lắp đặt

PBX-5

Hỗ trợ 5 máy nhánh
- Tích hợp 1900/1800, cố định
- Miễn phí lắp đặt

PBX-2

Hỗ trợ 2 máy nhánh
- Tích hợp 1900/1800, cố định
- Miễn phí lắp đặt